Řešitelé

Představení týmu

Projektový tým je tvořen komerčním subjektem ELTODO dopravní systémy, jenž je zároveň hlavním řešitelem celého projektu, dalšími členy projektového týmu a spoluřešiteli je společnost ELTODO EG a.s. a výzkumná organizace České vysoké učení technické V Praze fakulta dopravní.

ELTODO dopravní systémy s.r.o.

Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. – hlavní řešitel
Ing. Tomáš Šmerda – další řešitel
Ing. Dušan Vaněk – další řešitel
Ing. Klára Vaňková – člen řešitelského týmu

Systémoví inženýři

  • Ing. Vladimír Felcman
  • Ing Libor Šeps

 

České vysoké učení technické v Praze

Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D. – další řešitel

Ostatní osoby podílející se na řešení projektu:

  • Doktorandi
    • Ing. Jan Kapitán
    • Ing. Martin Spěváček

 

ELTODO EG a.s.

Ing. Dušan Krajčír – další řešitel
Ing. Jiří Sedlák – další řešitel

 

Hlavním řešitelem je ELTODO dopravní systémy jako renomovaný podnik, který ve své letité praxi řeší řadu úloh z oblasti zabezpečení a řízení silničního provozu. Společnost se podílí na dalších projektech týkajících se řízení dopravy a výzkumu, jako příklad je možné uvést výzkumné centrum Data-algoritmy-rozhodování (MŠMT ČR, projekt 1M0572, EDS partnerem 2005-2009), TAČR TA01030020 – Zelený tunel (2011-2013) a TAČR TA01030603 – Nové metody pro řízení dopravy v kongescích v intravilánu (2011-2014). Firma se aktivně podílí na tvorbě Technických podmínek pro Ministerstvo dopravy ČR a nezanedbatelná je účast řešitelů v technické normalizační komisi TNK 136 zabývající se dopravní telematikou. Řešitelé z firmy ELTODO DS se aktivně účastní v mezinárodních komisích CEN/TC 278 (Road Transport and Traffic Telematics) a také v CEN/TC 226 (Road equipment) a výsledky své práce publikují v odborných časopisech a na konferencích. Klíčovou osobou řešitele projektu je doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., který má praktické zkušenosti s implementací vyšších systémů řízení v Praze i v jiných městech České republiky.

ČVUT FD zabezpečuje v rámci Českého vysokého učení technického výuku, výzkum a další tvůrčí činnosti v oblasti dopravy a telekomunikací. Na fakultě se nejen vyučuje řada předmětů zaměřených na problematiku dopravního návrhu a řízení (např. Inteligentní dopravní systémy, Teorie dopravního proudu, Dopravní simulace), ale také se zde aktivně pracuje na výzkumných úkolech v oblasti řízení a bezpečnosti v dopravě, v souladu s dlouhodobým záměrem fakulty, jenž klade důraz na intenzivnější spolupráci se subjekty technické praxe v oblasti výzkumné, vývojové a konzultační činnosti. Jako příklad uveďme projekty SAFETUN – Harmonizace bezpečnosti tunelů pozemních komunikací s požadavky Direktivy 2004/54/ES a optimalizace tunelů z hlediska bezpečnosti (2007-2009), Výzkum systémových požadavků a architektury pro univerzální telematickou vozidlovou jednotku (2006-2009) a mnohé další, nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni. Laboratoře fakulty jsou vybaveny moderními simulátory dopravy firem TSS (Aimsun), PTV (VISSIM, VISUM) či Omnitrans. Zárukou úspěšných výstupů a přínosných výsledků jsou především lidé, kteří jsou čelními odborníky na dopravní telematiku - např. prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek a prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc., kteří vedou týmy dalších spolupracovníků, disponujících velkým znalostním potenciálem z mnoha oblastí dopravy. Právě tyto znalosti a cit pro dopravní záležitosti jsou pro navrhovaný projekt velmi podstatné a jsou zárukou jeho úspěšného provedení. Tento projekt bude za Fakultu dopravní zajišťovat Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D., která má bohaté zkušenosti z několika projektů evropských (ETNITE, CASTLE, E-FRAME) a národních (např. DOTEK – Dopravně-telematický komunikační modul, SATEL – Satelitní lokalizace vozidel v dopravní telematice).

Společnost ELTODO EG a.s. je komerční společností, která v projektu zabezpečuje schvalovací proces a vlastní výrobu jednotky, neboť součástí firmy je divize výroby, která je schopna zabezpečit i sériovou výrobu. Společnost má dlouhodobou zkušenost i s projekty vědy a výzkumu počínaje zpracováním norem (ČSN 73 7507) přes technické předpisy (TP98, TP154) až po nejrůznější metodiky a projekty TAČR  - Zelený tunel, Vývoj nové generace liniového řízení dopravy a testovacího prostředí. Tento projekt bude zajišťován spoluřešitelem Ing. Dušanem Krajčírem, DiS, který má zkušenosti z obdobných programů a grantů.